1.jpg

regulamin konkursu plastycznego

Rozmiar czcionki

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2016r. i trwać będzie do 20.11.2016r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Poradnia z przymrużeniem oka”.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu działania Poradni.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy złożyć pedagogowi szkolnemu bądź dostarczyć do sekretariatu Poradni do dnia 20-go listopada 2016 roku.

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Poradnia”.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona
i nazwiska zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.poradnia.miastko.com.pl oraz zgłoszone do sekretariatu szkoły Uczestnika.

4. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów 50-lecia Poradni oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Poradni.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.miastko.com.pl oraz
u pedagoga szkolnego, a także w sekretariacie Poradni 

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

*****

Copyright © 2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miastku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.