1.jpg

Strona główna

regulamin konkursu plastycznego

Rozmiar czcionki

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2016r. i trwać będzie do 20.11.2016r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Poradnia z przymrużeniem oka”.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu działania Poradni.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy złożyć pedagogowi szkolnemu bądź dostarczyć do sekretariatu Poradni do dnia 20-go listopada 2016 roku.

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Poradnia”.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona
i nazwiska zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.poradnia.miastko.com.pl oraz zgłoszone do sekretariatu szkoły Uczestnika.

4. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów 50-lecia Poradni oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Poradni.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.miastko.com.pl oraz
u pedagoga szkolnego, a także w sekretariacie Poradni 

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

*****

regulamin konkursu literackiego

Rozmiar czcionki

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2016r. i trwać będzie do 20.11.2016r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Poradnia z przymrużeniem oka”.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu działania Poradni.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy złożyć pedagogowi szkolnemu bądź dostarczyć do sekretariatu Poradni

do dnia 20-go listopada 2016 roku.

2. Praca konkursowa ma być pracą własną, napisaną w języku polskim, wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną w konkursach literackich.

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie lub wiersz na temat "Poradnia".

4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym do pedagoga szkolnego bądź do sekretariatu Poradni

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, walory artystyczne i oryginalność.

3.Ogłoszenie wyników konkursu zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona
i nazwiska zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.poradnia.miastko.com.pl oraz zgłoszone do sekretariatu szkoły Uczestnika.

4. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. 

5.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów 50-lecia Poradni oraz na opublikowanie pracy na stronach internetowych Poradni.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.miastko.com.pl oraz
u pedagoga szkolnego, a także w sekretariacie Poradni 

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

*****

regulamin konkursu muzycznego

Rozmiar czcionki

 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2016r. i trwać będzie do 20.11.2016r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Poradnia z przymrużeniem oka”.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu działania Poradni.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnego utworu muzycznego, w jednej
z poniższych form:

·      śpiew solowy a’ capella,

·      śpiew solowy z akompaniamentem instrumentalnym (akompaniament własny lub towarzyszący akompaniator),

·      śpiew solowy z podkładem muzycznym,

·      śpiew w zespole do 5 osób (z akompaniamentem lub podkładem muzycznym).

 2. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

3. Nagrania należy dostarczyć wyłącznie na płycie CD (format CDAudio) lub elektronicznie wyłącznie w formacie mp3 (inne formaty będą podlegać dyskwalifikacji) wraz z tekstem nagranego utworu (wydruk komputerowy) oraz danymi uczestnika/uczestników (imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły).

4. Uczestnik może przystąpić do konkursu tylko w jednym zespole lub jako solista.

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych utworów wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, opracowanie muzyczne, ogólny wyraz artystyczny.

3.Ogłoszenie wyników konkursu zawierające imiona i nazwiska zwycięzców zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.poradnia.miastko.com.pl oraz zgłoszone do sekretariatu szkoły Uczestnika.

4. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. 

5.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

1. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału w występie podczas obchodów 50-lecia Poradni.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.miastko.com.pl oraz
u pedagoga szkolnego, a także w sekretariacie Poradni 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


*****

 

spotkanie logopedów

Rozmiar czcionki


Serdecznie zapraszamy logopedów szkolnych  na spotkanie w dniu 26 września 2016r. o godzinie dosage for levitra 15:00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko.

Temat spotkania: "Zaburzenia przetwarzania sensorycznego".

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miastku nr telefonu 59 857 0400.


*****

Copyright © 2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miastku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.